Tel: 08-94 49 00
                                
           Mail: bio@bioclere.se
Hur fungerar Bioclere avloppsreningsanläggning?

Biocleres anläggningar bygger på ett ”lego” system där varje komponent anpassas efter verkliga förhållanden.
I anläggningar mindre än 120 pers sker behandlingen/reningen oftast i 3 steg Mekanisk, biologisk och kemisk. I vissa fall installeras även UV rening eller annan typ för reducering av bakterier. I anläggningar över 120 pers sker biologiska reningen i 2 steg.

Nedan har vi beskrivit i enkla drag hur det fungerar.

Steg 1
Mekaniska reningen sker i en slamavskiljare,
i många fall även kallad 3-kammarbrunn.

Varför en slamavskiljare?
Slamavskiljaren används för att avskilja flytande och sjunkande ”partiklar” från att gå vidare till nästa steg och orsaka driftsstörningar. Partiklar kan vara allt ifrån avföring till saker som med misstag hamnat i avloppet som tops, tamponger, tandtråd etc. Slamavskiljaren dimensioneras efter hur avloppsvattnet leds till anläggningen, antalet personer, slamtömningsintervall osv…………  I vissa fall kan befintliga slamavskiljare användas

Steg 2
Biologiska reningen sker i Biocleres unika isolerade biobädd.
(reduktion av BOD och SS)

Varför biobädd?
Efter många års tester med olika typer av reningssystem har vi kommit fram till att biologisk rening med isolerad biobädd samt speciellt framtaget bärarmaterial är den mest driftsäkra. Eftersom att bädden är självreglerande och alltid har samma yta för bakterierna samt en jämn temperatur tål systemet extrema variationer betydligt bättre än många andra system.   
                              
Funktion
När avskilt vatten når biologiska steget pumpas vattnet upp och sprids statiskt över biobäddmaterialet.  När vattnet rinner genom det luftade biobäddsmaterialet skapas en bio hud. När biohuden blivit tillräckligt tjock lossnar huden från bärarmaterialet som följer med vattnet genom bädden ner till cirkulationsbrunnen som är placerad under biobädden. I cirkulationsbrunnen sjunker slammet till botten av den konformade cirkulationsbrunnen. Därefter pumpas det tillbaka in i slamavskiljaren för att undvika flytslam. Returslampumpen kan även användas för att optimera sedimenteringen i slamavskiljaren. Biobäddmaterialet vi använder heter HUFO och är speciellt framtaget för biologisk rening. Givetvis dimensioneras cirkulationsbrunn, biobädd och spridningssystem efter.
verkliga förutsättningar


 

Steg 3
Kemiska reningen sker i Biocleres kemsteg
(reduktion av fosfor)

Varför ett kemsteg?
Kemsteget är i första hand till för att reducera fosfor. Att steget placeras efter biologiska reningen är för att inte störa den biologiska processen.

Funktion
När mekaniskt, biologisk renat vatten rinner till det kemiska steget mäts flödet med ultraljud i öppen ränna, (mätnoggrannhet 1 L). Där efter tillsätts kemikalier intensivt och flödesstyrt för att bilda fosforflockar. Genom en speciell framtagen enhet byggs flocken upp i storlek för att sedan sjunka ner till botten i den konformade enheten. Rent vatten stiger till ytan och avleds via en utloppsränna till recipient. Flockarna som bildats pumpas tillbaka till slamavskiljaren. Vilket flockningsmedel som används beror på förutsättningarna och givetvis dimensioneras även kemsteget efter verkliga förutsättningar.

Steg 4
Här kan bakterierening ske med hjälp av Bioclere UVEN.